آخرین روز ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ ساعت های اتمی دنیا پیش از ورود به اولین روز ماه جولای وقفه خواهند داشت. وقفه ای که برای یک ثانیه بین این دو روز ایجاد خواهد شد و پس از آن وارد اولین روز جولای خواهیم شد. در برخی نقاط ممکن است این یک ثانیه در انتهای ماه دسامبر محاسبه شود.راه حل گوگل برای پیشگیری از این مشکلات تقسیم یک ثانیهٔ اضافی به میلی ثانیه های بسیار زیاد است. بدین ترتیب با جمع زدن این تکه های کوچک به مجموع یک ثانیه در پایان روز می رسیم. بدون اینکه وقفه ای بزرگ در حد و اندازه یک ثانیه بروز کند.